Logo

Information on the processing of personal data

Informace o zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím je ASOCIACI PRO RACIONÁLNÍ REGULACI KONOPÍ, z. s. (ARRK), IČ: 17918596, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná ve veřejném rejstříku Městského soudu v Praze pod L 77148 (dále jen „Správce“) oprávněn zpracovávat moje osobní údaje v rozsahu:

 • příjmení a jméno, popř. titul, nebo název právnické osoby
 • datum narození, u právnické osoby IČ,
 • úplná adresa trvalého pobytu nebo sídlo právnické osoby (včetně PSČ a okresu); případně jiná adresa pobytu
 • datum vzniku členství - zařazení do evidence v ARRK;
 • datum zániku členství - vyřazení z členské evidence ARRK;

za účelem řízení organizačních záležitostí ARRK, evidence členů, přehledu o placení členských příspěvků, zasílání odborných překladů a jiných periodik, zasílání korespondence, poskytování státních podpor a dotací, voleb do orgánů ARRK a účasti v komisích.

Správcem budou výše uvedené osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a a to na základě

 • Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Správce nepředává osobní údaje jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není ARRK uložena právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů se nemohu stát členem ARRK.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracovávala ASOCIACE PRO RACIONÁLNÍ REGULACI KONOPÍ, z. s. (ARRK), IČ: 17918596, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná ve veřejném rejstříku Městského soudu v Praze pod L 77148 (dále jen „Správce“) mé osobní údaje v rozsahu:

 • telefonní čísla,
 • e-mail,
za účelem vedení evidence členské základny a pro potřeby operativní komunikace.

Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování a i pro případné vedení účetní dokladů až po dobu 10 let po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován.

Jsem srozuměn/a se svým právem:

 • mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat tento souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 • podat proti správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
lze provést písemně doručením ARRK, případně osobně prostřednictvím pracovníka sekretariátu ARRK.

logo

Cannabis Regulatory Association

Asociace pro racionální regulaci konopí, z.s.

Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 179 18 596

registered at the Municipal Court in Prague, L 77148

office@asociacekonopi.cz

PhDr. Václav Friedmann, Ph.D.

President of the Association

friedmann@asociacekonopi.cz

Mgr. Vlaďka Sobasová

Expert spokesperson

sobasova@asociacekonopi.cz
Downloads
© Cannabis Regulatory Association | 2022 - 2023
Created by
Created by MODERI